LAM semináre

 O LAM SEMINÁROCH

Ciele: Cieľom série seminárov organizovaných Laboratóriom pre pokročilé materiály je poskytnúť zamestnancom a študentom UK, ako aj širokej verejnosti, možnosť oboznámiť sa s najnovšími poznatkami v oblasti materiálových vied, najmä so zameraním na témy na rozhraní s chémiou, fyzikou a biológiou. Semináre sú organizované formou prednášok, prednesných významnými vedcami zo Slovenska i zo zahraničia, z akademickej obce a priemyslu, zaoberajúcimi sa výskumom v týchto oblastiach. Aby boli prednášky informatívne a príťažlivé pre neodborníkov, študentov i odborníkov, budú obvykle rozdelené do dvoch častí. V prvej časti, zameranej predovšetkým na neodborníkov, prednášajúci poskytne stručný úvod k základným princípom, relevantným pre diskutovanú tému výskumu a prípadne prehľad potenciálnych praktických aplikácií. V druhej časti prednášajúci zhrnie najnovšie poznatky získané z výskumu vo svojom laboratóriu.

Kde? Semináre sa konajú vo veľkej konferenčnej miestnosti Vedeckého parku Univerzity Komenského (alebo na náhradnom mieste na PriFUK, ak VPUK nie je k dispozícii). https://cusp.uniba.sk/

Kedy? LAM semináre sa konajú obvykle v piatok o 10:00. Prednášky a prednášajúci budú pred každou prednáškou oznámení e-mailom všetkým študentom a zamestnancom Prírodovedeckej fakulty, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky a informačné letáky budú vyvesené v iných inštitúciách a na rôznych verejných lokalitách.

Počas LAM seminárov poskytujeme pre účastníkov malé občerstvenie.

Tešíme sa na Vašu účasť!

 

 

Patentová prihláška

Na základe nášho objavu nového typu kvantovo obmedzených nanotyčiniek s NIR fotoluminiscenciou, ktoré sú vhodné na použitie ako kontrastné látky v biozobrazovacích aplikáciách, bola podaná medzinárodná patentová prihláška.

Ph.inisheD!

Dňa 29. januára 2024 LAM doktorandka MSc. Namrata Jaykhedkar pred plnou konferenčnou miestnosťou vo Vedeckom parku Univerzity Komenského úspešne obhájila svoju dizertačnú prácu „Teoretické modelovanie termodynamických a elektronických vlastností kryštalických pevných látok“, čím splnila záverečnú podmienku na získanie titulu doktor filozofie. Namrate blahoželáme! Nech je tento doktorát začiatkom veľmi úspešnej profesionálnej kariéry!

Nová publikácia

Prehľadný článok „Chemické aspekty halidových perovskitových nanokryštálov“, autori: Dr. M. Roy a Dr. M. Sykora, v spolupráci s prof. M. Aslamom z IIT Bombay, bol prijatý na publikovanie v marcovom vydaní časopisu Topics in Current Chemistry. Gratulujeme!

Verejná prednáška pre VedoMost Trnava

Dňa 12. januára 2024 vedúci LAM Dr. Sýkora predniesol v Záhradnej čitárni Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave pozvanú verejnú prednášku, v ktorej propagoval výskum LAM a širšie aj najnovšie pokroky vo vývoji a aplikácii nanomateriálov. Záznam prednášky nájdete tu.

LAM seminár: Fascinujúce pohľady na Nobelovu cenu: pôvod, laureáti a oslavy

Prednášajúci: Mgr. Martin Venhart, PhD., Fyzikálny ústav SAV

Téma: Fascinujúce pohľady na Nobelovu cenu: pôvod, laureáti a oslavy

Prednáška sa uskutoční v piatok, 26. januára 2024 o 10:00
v konferenčnej sále Vedeckého Parku UK.

Abstrakt. Nobelove ceny za fyziku, chémiu, fyziológiu a medicínu, literatúru a mier sa udeľujú od roku 1901. V roku 1969 k nim pribudla Cena Švédskej ríšskej banky za ekonomické vedy na pamiatku Alfreda Nobela, ktorá sa často označuje aj ako Nobelova cena za ekonómiu. V rámci prednášky sa pozrieme na to, ako tieto ocenenia vznikli, ako sa vyberajú laureáti, predstavíme zaujímavé prípady ocenených a nevyhneme sa ani kontroverziám. Nakoniec sa porozprávame o samotnom ceremoniáli odovzdania, vrátane niektorých večerných rób kráľovnej Silvie a korunnej princeznej Viktórie.

O prednášajúcom. Dr. Martin Venhart je experimentálny jadrový fyzik. Titul PhD. získal v roku 2008 na Univerzite Komenského. Potom odišiel na Katolícku univerzitu v belgickom Leuvene, kde strávil dva roky ako postdoktorandský výskumník. Od repatriácie v roku 2010 pracuje na Fyzikálnom ústave SAV, v. v. i, kde 8 rokov viedol Oddelenie jadrovej fyziky.  Zameriava sa na jadrovú štruktúru izotopov s nepárnym hmotnostným číslom. Svoj experimentálny výskumný program realizuje na zariadení ISOLDE v CERNe, Cyklotrónovom laboratóriu Univerzity v Jyväskylä vo Fínsku a v laboratóriách iThemba Labs v Kapskom Meste v Južnej Afrike. Aktívne spolupracuje s Liverpoolskou univerzitou, Varšavskou univerzitou a Austrálskou národnou univerzitou. Je autorom alebo spoluautorom 80-tich pôvodných odborných článkov v medzinárodných recenzovaných časopisoch. Je organizátorom úspešnej série medzinárodných konferencií o jadrovej štruktúre ISTROS, ktoré sa konajú každé dva roky na Slovensku. V roku 2021 bol zvolený do funkcie podpredsedu Slovenskej akadémie vied. Je členom viacerých vedeckých, dozorných a správnych rád. Zastupoval Slovenskú republiku v ISOLDE Collaboration Committee v CERNe a v súčasnosti reprezentuje Fyzikálny ústav SAV, v. v. i. v NUPECC, čo je expertný výbor European Science Foundation.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Za organizátorov,

RNDr. Milan Sýkora, MBA., PhD.
ERA Chair, Vedúci, Laboratórium pre Pokročilé Materiály
Prírodovedecká fakulta UK
842 15 Bratislava
e-mail: sykoram@uniba.sk
Tel: +421-2-901-42-159
Web: www.lam.sk

Nová publikácia

Článok „Type-II CdSe/ZnO Core-Shell Nanorods: Nanoheterostructures with a Tunable dual Emission in Visible and Near-Infrared Spectral Ranges”, ktorého autormi sú LAM výskumníci  Dr. Anamul Haque, Mgr. Filip Zechel, Dr. Mrinmoy Roy a Dr. Milan Sýkora v spolupráci s Dr. V. Vretenárom z Centra pre nanodiagnostiku STU, bol prijatý na publikovanie v prestížnom časopise Advanced Functional Materials, Gratulujeme!

LAM seminár: Nobelova cena za fyziológiu alebo medicínu 2023

Prednášajúci: doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH

Ústav molekulárnej biomedicíny, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského
Téma: Nobelova cena za fyziológiu alebo medicínu 2023
Prednáška sa uskutoční tento piatok, 15. decembra 2023 o 10:00 v konferenčnej sále Vedeckého Parku UK.

Ďalšie detaily nájdete v priloženej pozvánke.  [.pdf]   [.jpg]

Tešíme sa na Vašu účasť.

Za organizátorov,

RNDr. Milan Sýkora, MBA., PhD.
ERA Chair, Vedúci, Laboratórium pre Pokročilé Materiály
Prírodovedecká fakulta UK
84215 Bratislava
e-mail: sykoram@uniba.sk
Tel: +421-2-901-42-159
Web: www.lam.sk

Plagát   [.pdf]   [.jpg]

LAM seminar series: Nobelova cena za fyziológiu alebo medicínu 2023

Nobelova cena za fyziológiu alebo medicínu za rok 2023 bola udelená Katalin Karikóovej z Maďarska a Drewovi Weissmanovi zo Spojených štátov „za ich objavy týkajúce sa modifikácie nukleozidových báz, ktoré umožnili vývoj účinných mRNA vakcín proti COVID-19“. V rámci cyklu prednášok “LAM seminar series” sme dňa 15. decembra 2023 vo Vedeckom parku privítali Dr. Petra Celeca, riaditeľa Ústavu molekulárnej biomedicíny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, ktorý sa výskumu v tejto oblasti dlhodobo venuje. Dr. Celec predniesol pútavú prednášku o vedeckých poznatkoch, ktoré stoja za touto Nobelovou cenou. Gratulujeme laureátom Nobelovej ceny za rok 2023!

LAM seminár: Nobelova cena za chémiu 2023

Prednášajúci: RNDr. Milan Sýkora MBA., PhD.

Laboratórium pokročilých materiálov, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského
Téma: Nobelova cena za chémiu 2023
Prednáška sa uskutoční tento piatok, 8. decembra 2023 o 10:00 v konferenčnej sále Vedeckého Parku UK.

Ďalšie detaily nájdete v priloženej pozvánke.  [.pdf]   [.jpg]

Tešíme sa na Vašu účasť.

Za organizátorov,

RNDr. Milan Sýkora, MBA., PhD.
ERA Chair, Vedúci, Laboratórium pre Pokročilé Materiály
Prírodovedecká fakulta UK
84215 Bratislava
e-mail: sykoram@uniba.sk
Tel: +421-2-901-42-159
Web: www.lam.sk

Plagát   [.pdf]   [.jpg]

LAM seminar series: Nobelova cena za chémiu 2023

Nobelovu cenu za chémiu za rok 2023 získali Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus a Alexej Jekimov „za objav a syntézu kvantových bodiek“. V rámci cyklu prednášok “LAM seminar series” dňa 8. decembra 2023 vedúci LAM, Dr. Milan Sýkora, ktorý sa vývoju kvantových bodiek a príbuzných materiálov venuje viac ako 20 rokov, predniesol prednášku, v ktorej priblížil pozadie a históriu objavu kvantových bodiek, ktoré v súčasnosti vyrábame aj v LAM. Len niekoľko minút po prednáške Dr. Sýkoru sme boli napojení na priamy prenos prednášok samotných laureátov Nobelovej ceny. Záznam prednášok laureátov nájdete tu. Laureátom Nobelovej ceny srdečne blahoželáme!

LAM seminár: Elektrochemické senzory

Prednášajúci: prof. RNDr. Renáta Oriňaková, DrSc.
Katedra fyzikálnej Chémie, Ústav chemických vied, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice

Téma: Elektrochemické senzory

Prednáška sa uskutoční tento piatok, 21. apríla o 10:00
v Prezentačnom centre AMOS PriF UK (miestnosť B1-313).

Abstrakt a krátky životopis prednášajúceho môžte nájsť v pozvánke [.pdf]

Tešíme sa na Vašu účasť.

LAM prezentácia na konferencii na UPJŠ

24. novembra 2023 vystúpil vedúci LAM Dr. Sýkora s pozvanou prednáškou o výskume LAM s názvom „Zelená syntéza a optické vlastnosti polovodičových nanokryštálov a nanoheteroštruktúr“ na konferencii „Nové trendy v chémii, výskume a vzdelávaní 2023“ na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Patentová prihláška

Na základe nášho objavu nového spôsobu prípravy chalkogenidových perovskitových materiálov, vhodných na vývoj novej generácie solárnych článkov a optoelektroniky, bola podaná medzinárodná patentová prihláška.

Popularizácia vedy s NextStepScience

Vedúci LAM, Dr. Milan Sýkora, sa zúčastnil ako pozvaný hosť na kariérnom a networkingovom podujatí pre nadšencov prírodných vied, ktoré organizovalo združenie NextStepScience v Campus City Bratislava. Študenti prírodných vied mali možnosť nadviazať nové kontakty, dozvedieť sa viac o práci vedca a získať dôležité informácie pre svoje kariérne rozhodovanie v oblasti prírodných vied.

Networking – nextstepscience.org

Vedúci LAM v relácii Experiment

Vedúci LAM Dr. Sýkora bol pozvaným hosťom v diskusnej relácii Experiment, ktorú 9. októbra 2023 odvysielala Slovenská televízia. Dr. Sýkora predstavil divákom chémiu a fyziku, ktoré stoja za objavmi, ktoré viedli k udeleniu Nobelovej ceny za chémiu v roku 2023. Záznam relácie si môžte pozrieť tu.

Vedúci LAM na Gamči

Vedúci LAM Dr. Sýkora predniesol pozvanú verejnú prednášku pre talentovaných stredoškolákov na poprednej strednej škole Gymnázium Grösslingová (Gamča) v Bratislave v rámci 4. ročníka vedecko-popularizačnej školskej konferencie “Starší mladším“, ktorá je na slovenských stredných školách unikátnym konceptom. Počas prednášky Dr. Sýkora príbližil študentom výskum v LAM, najmä v oblasti nanomateriálov. . Viac informácií o akcii “Starší mladším“ nájdete tu.

Nová publikácia

Nová publikácia LAM výskumníkov Mgr. Filipa Zechela, Dr. Petra Hutára and Dr. Milana Sýkoru s názvom “Green Colloidal Synthesis of MoS2 Nanoflakes” bola práve prijatá v časopise Inorganic Chemistry. Gratulujeme a ďakujeme aj našim spolupracovníkom Dr. V. Vretenárovi (STU), Dr. K. Végsӧovi (SAV) a Dr. P. Šiffalovičovi (SAV).

LAM výskumník na letnej škole ELI 2023

V období od 28. augusta do 2. septembra 2023 sa výskumník LAM Dr. Peter Hutár zúčastnil letnej školy ELI (Extreme Light Infrastructure) v Dolních Břežanoch v Českej republike, aby sa dozvedel viac o možnostiach využitia vysokovýkonných laserov v rámci nedávno zriadeného používateľského zariadenia pre výskum materiálov.

Ph.inisheD!

Dňa 28.08.2023 LAM doctorand, Mgr. Filip Zechel úspešne obhájil svoju dizertačnú prácu „Koloidné syntézy kvantovo obmedzených nanokryštálov a nano-heteroštruktúr s rôznou dimenzionalitou“. Gratulujeme, Filip!!! Prajeme veľa úspechov vo vedeckej kariére!

Diplomová práca obhájená!

Dňa 28.08.2023 študent magisterského štúdia LAM Bc. Daniil Zinoviev úspešne obhájil svoju diplomovú prácu „Organická fotokatalýza s kvantovo obmedzenými anorganickými nanokryštálmi“. Gratulujeme, Daniil!!!

LAM poster na medzinárodnej konferencii

Doktorandka LAM Namrata Jaykhedkar prezentovala svoje výsledky výskumu v posterovej sekcii na 14. európskej konferencii o výpočtovej a teoretickej chémii (EuChemS CompChem 2023), ktorú organizovala European Chemical Society v Solúne v Grécku. Viac informácií o konferencii môžte nájsť tu.

LAM Seminár: „Fotokatalýza a fotokatalytické reakcie“

Prednášajúci: Prof. Ing. Kamila Kočí, PhD.

Laboratórium heterogénnej fotokatalýzy, Ústav environmentálnych technológií, CEET, VŠB-Technická univerzita Ostrava, Česká republika

 

Téma: Fotokatalýza a fotokatalytické reakcie

piatok, 27. augusta o 11:00
vo veľkej prednáškovej miestnosti Vedeckého Parku UK (miestnosť 187).

Abstrakt a krátky životopis prednášajúceho môžte nájsť v pozvánke [.pdf]

Tešíme sa na Vašu účasť.

Za organizátorov,

RNDr. Milan Sýkora, MBA., PhD.
sykoram@uniba.sk
ERA Chair, Vedúci, Laboratórium pre Pokročilé Materiály
Prírodovedecká fakulta UK
84215 Bratislava

LAM organizuje 2D WORKSHOP / 9 JÚN 2023

Workshop bol zameraný na dôležité súčasné trendy v oblasti prípravy, charakterizácie a aplikácie 2D materiálov vo všeobecnosti, ako aj na súčasné možnosti v oblasti 2D materiálov na Slovensku. Poslúžil aj ako príležitosť na vytváranie kontaktov s cieľom uľahčiť možnú vedeckú spoluprácu.

Kedy: 9. júna 2023

Kde: Vedecký park Univerzity Komenského (link: https://cusp.uniba.sk/en/), Ilkovičova 8, Bratislava

Registrácia: Neplatia sa žiadne registračné poplatky. Prosíme účastníkov, aby sa prihlásili cez nasledujúci odkaz – REGISTRÁCIA najneskôr do 7.6.2023.

Pozvaní hostia:

Milan Sýkora (Bratislava, SK)

Establishing Laboratory for Advanced Materials at Comenius University

Jaroslav Fabian (Regensburg, DE)

Current trends in physics of 2D materials

Peter Šiffalovič (Bratislava, SK)

Overview of applied 2D materials research at Institute of Physics SAS

Ľuboš Mitaš (North Carolina, USA)

Quantum Monte Carlo for systems with strong correlations and spin-orbit interactions

Ivan Štich (Bratislava, SK)

DFT and Quantum Monte Carlo calculations of 2D materials

Marius Kadek/ Michal Repiský (Tromsø, NO)

First-principles modelling of 2D materials using relativistic all-electron Dirac-Kohn-Sham theory based on Gaussian-type orbitals

Martin Gmitra (Košice, SK)

Aspects of proximity effects in van der Waals heterostructures

Ján Minár (Plzeň, CZ)

Electronic structure, correlations and excited states of topological quantum materials

Michaela Sojková (Bratislava, SK)

Preparation of 2D Materials by CVD and PVD methods

Milan Sýkora (Bratislava, SK)

2D Nanomaterials Prepared by Bottom-up Chemical Methods

Martin Hulman (Bratislava, SK)

Raman Spectroscopy of 2D Materials

Viera Skákalová (Bratislava, SK) 

Synthesis and properties of 2D metal iodides/graphene heterostructures

Vedúci LAM v Slovenskom rozhlase

Doktor Sýkora bol 15. mája 2023 hosťom cyklu „Veda, výskum, objavy“ v Rádiu Regina Západ, kde hovoril o nanotechnológiách, nanomateriáloch a možnostiach ich využitia v každodennom živote. Záznam rozhovoru môžete nájsť tu.

Verejná prednáška v CVTI

Dňa 27. apríla 2023 mal vedúci LAM Dr. Sýkora prednášku pre verejnosť „Nanomateriály pre nové technológie“ v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. Vo svojej prednáške vysvetlil, čo sú nanomateriály, ako sa vyrábajú a ako sa dajú využiť pri vývoji inovatívnych technológií. Záznam prednášky môžte nájsť tu.

Vedúci LAM na MSCA Workshope v Regensburgu

Dňa 22. marca 2023 vystúpil vedúci LAM Dr. Sýkora, na workshope Marie Skłodowska-Curie Actions Doctoral Networks and Twinning – Advanced Materials & Processes and Artificial Intelligence for Sustainability, a priblížil možnosti materiálového výskumu v LAM. Workshop zorganizovala Bavarian Research Alliance, Bayhost a Česko-bavorská univerzitná agentúra.

LAM na NextStep Science konferencii

Doktoranti a výskumníci z Laboratória pokročilých materiálov sa 22. marca 2023 zúčastnili konferencie NextStep Science, ktorá sa zameriava na vytváranie kontaktov medzi záujemcami o kariérne príležitosti v prírodných vedách, ľudmi z oblasti vedy aj súkromným sektorom. Členovia LAM tímu priblížili návštevníkom vedecké zameranie, prácu v laboratóriu aj možnosti budúceho využitia nanomateriálov a nových materiálov, ktoré sú v LAM vyvíjané.

Deň otvorených dverí 2023

Každoročný Deň otvorených dverí na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského sa tento rok uskutočnil 10. februára. Viac ako 400 študentov stredných škol z celého Slovenska malo možnosť dozvedieť sa o možnostiach štúdia a výskume, ktorý na fakulte prebieha. Viacerí pracovníci LAM predstavili šudentom náš výskum a z ukázali im naše laboratóriá, v ktorých prebieha vývoj nových materiálov a nanomateriálov.

Prednáška na FChPT STU

Vedúci LAM Dr. Sýkora predniesol pozvanú prednášku o LAM výskume „Nanomateriály a pokročilé materiály. Nové príležitosti pre chemikov podieľať sa na vývoji inovatívnych technológií“ na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity.

Prednáška v rámci cyklu Chemické horizonty

Vedúci LAM, Dr. Milan Sýkora, predniesol svoju prednášku pre Slovenskú chemickú spoločnosť v rámci cyklu Chemické horizonty s názvom Nanomateriály a pokročilé materiály. Nové možnosti pre chemikov podieľať sa na vývoji inovatívnych technológií. Záznam prednášky je uverejnený na YouTube kanáli Chemické horizonty, tu.

Nová publikácia

V časopise ACS journal Inorganic Chemistry bola publikovaná práca Dr. Romana Bystrického, M.Sc. Sameera Kumara Tiwariho a Dr. Petra Hutára s názvom “Synthesis of Sulfide Perovskites by Sulfurization with Boron Sulfides“. Gratulujeme Roman, Sameer a Peter!

LAM na konferencii NANOP 2022 v Paríži

Vedúci laboratória Dr. Milan Sýkora prezentoval výskum LAM na medzinárodnej konferencii NANOP 2022 (Nanofotonika a mikro/nano optika), ktorá sa konala v Paríži 25. – 27. októbra 2022.MSc. Gokul Raj Mini Rajendran, doktorand LAM, prezentoval svoje výsledky výskumu na Poster Session s názvom posteru „Vplyv náboja na elektronickú štruktúru a plazmónové vlastnosti derivatizovaných antracénov“. Viac informácií o konferencii môžte nájsť tu.

LAM na konferencii NFA 2022

Členovia nášho tímu sa zúčastnili na 6. ročníku medzinárodnej konferencie NFA 2022 – Nanomaterials Fundamentals and Applications, ktorá sa konala pod Vyskokými Tatrami na Štrbskom plese. Desať vedcov z LAM malo možnosť prezentovať najnovšie objavy v ich výskume a vzájomne sa podeliť o poznatky s mnohými ďaľšími účastníkmi zo Slovenska aj zo zahraničia. Konferenciu organizovali PF UPJŠ a Slovenská chemická spoločnosť. Viac informácií o konferencii môžete nájsť tu. Zborník abstraktov si môžete stiahnuť tu.

LAM na Európskej noci výskumníkov

Tím LAM sa zúčastnil celoeurópskeho podujatia Európska noc výskumníkov 2022, ktorá sa konala v priestoroch bratislavskej Starej tržnice. Cieľom bolo podnietenie záujmu verejnosti, predovšetkým mladých ľudí o vedu a tiež poukázanie na dôležitosť kritického myslenia. Návštevníci mohli prostredníctvom interaktívnych ukážok a pokusov získať poznatky z rôznych vedných disciplín. V LAM stánku sme návštevníkom priblížili čo sú nanomateriály, akým spôsobom sa pripravujú a aký je ich význam a možnosť využitia v každodennom živote.

LAM na letnej škole ChemoUK

Mgr. Ivana Božeková a Mgr. Filip Zechel sa zúčastnili letnej školy ChemoUK pre talentovaných študentov stredných škôl. Ivana a Filip pripravili laboratórne cvičenie a viedli študentov počas cvičenia zameraného na „zelenú“ syntézu a charakterizáciu nanokryštálov medi.

Nová publikácia

V časopise Journal of Materials Chemistry C bola publikovaná práca doktorandky LAM Namraty Jaykhedkar “Understanding the structure-band gap relationship in SrZrS3 at elevated temperatures: A detailed NPT MD study”. Gratulujeme Namrata!

LAM na študentskej vedeckej konferencii na STU

LAM PhD študenti, Mgr. Ivana Božeková a Mgr. Filip Zechel, predstavili svoje najnovšie výsledky výskumu v oblasti oblasti prípravy a využitia kovových a polovodičových nanokryštálov na 23. celoslovenskej študentskej vedeckej konferencii, ktorá sa konala v stredu, 24. novembra 2021 na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, pod názvom „Chémia a technológie pre život“.

LAM získal projekt VEGA 2021

Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva Slovenskej republiky (VEGA) schválila finančnú dotáciu pre výskumný projekt zameraný na výskum vlastností a možností praktického využitia 2D nanomateriálov. Blahoželáme!

LAM na študentskej vedeckej konferencii na UK

Študenti LAM Mgr. Ivana Božeková, MSc. Mini Rajendran Gokul Raj a Mgr. Filip Zechel, sa zúčastnili študentskej vedeckej konferencie, organizovanej Prírodovedeckou fakultou v dňoch 19. – 23. apríla 2021. Študenti predstavili na konferencii svoje výsledky výskumu v oblasti kovových nanokryštálov, grafénových kvantových bodiek a polovodičových nanokryštálov.

LAM na konferencii NextStepScience

Vedúci LAM Dr. Sýkora a administrátor výskumu LAM, Mgr. Žárska, sa zúčastnili online konferencie, organizovanej prostredníctvom NextStepScience (https://nextstepscience.org/), ktorá sa uskutočnila prostredníctvom Zoom aplikácie dňa 17. marca 2021. Konferencia bola zameraná na vytváranie profesionálnych kontaktov medzi ľuďmi, hľadajúcimi kariérne príležitosti v oblasti prírodných vied a miestnymi spoločnosťami, startupmi, iniciatívami a inšpiratívnymi ľuďmi z oblasti vedy a techniky. LAM bola jednou z trinástich pozvaných organizácií. Dr. Sýkora informoval účastníkov konferencie o cieľoch, vedeckom zameraní a kariérnych príležitostiach v LAM a odpovedal účastníkom konferencie, ktorí prejavili záaujem o LAM, na ich otázky.

Deň otvorených dverí 2021

Tento rok sa tradičný Deň otvorených dverí na Prírodovedeckej fakulte uskutočnil v online formáte. Na podujatí sa 5. februára 2021 zúčastnilo až 220 virtuálnych návštevníkov a niekoľko členov LAM tímu. Výskum Laboratória pre pokročilé materiály a možnosti štúdia záujemcom predstavil vedúci LAM, Dr. Milan Sýkora. Ďakujeme za Vašu účasť a tešíme sa na stretnutie s Vami budúci rok! Viac informácii môžte nájsť tu.

CHeMoUK & Zaži deň v koži vedca 2020

Vedeckí pracovníci Laboratória pre pokročilé materiály počas prázdinového obdobia pripravili pre študentov stredných škôl zaujímavé aktivity v rámci letného sústredenia CHeMoUK, ktoré prebiehalo 27 – 31. augusta 2020 na PriFUK.

Účastníci si počas laboratórneho cvičenia, ktoré bolo navrhnuté a sponzorované Laboratóriom Pokročilých Materiálov mohli zhotoviť a otestovať funkčný solárny článok. Súčasťou letného sústredenia bolo aj podujatie „Zaži deň v koži vedca“, v rámci ktorého vedeckí pracovníci umožnili stredoškolákom vyskúšať si prácu vo vedeckom laboratóriu. Dr. Lukáš Petra a Mgr. Ivana Božeková z LAM viedli študentov pri príprave a charakterizácii koloidných nanokryštálov zlata a striebra. Študenti sa v závere sústredenia zúčastnili minikonferencie, kde prezentovali svoje výsledky.

APVV 2019

Žiadosť o podporu projektu LAM venovanému výskumu vlastností a aplikácií ternárnych chalkogenidov bola úspešná a projekt bude podporený Agentúrou na Podporu Výskumu a Vývoja (APVV). Gratulujeme!

Deň otvorených dverí 2020

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského koždoročne otvára svoje priestory pre návštevníkov, ktorí sa počas Dňa otvorených dverí majú možnosť dozvedieť viac o možnostiach štúdia a o výskume, ktorý na fakulte prebieha.

Mgr. Filip Zechel návštevníkov zaujal prezentáciou výskumu Laboratória pokročilých materiálov a študentom priblížil oblasti štúdia nových materiálov a nanomateriálov, ktorými sa v LAM zaoberáme.

CHeMoUK / LAM – laboratórne cvičenie

Účastníci letného sústredenia v rámci seminára CHeMoUK si tento týždeň vyskúšali zaujímavé experimenty. V laboratórnom cvičení z oblasti materiálovej chémie, navrhnutom a sponzorovanom Laboratóriom pre Pokročilé Materiály, si mohli zhotoviť a otestovať solárny článok s použitím niektorých bežne dostupných látok, napr. pigmentu extrahovaného z černíc.

LAM sa zapája do Letnej školy pre stredoškolákov – CHeMoUK

Laboratórium pre Pokročilé Materiály sa zapája do prebiehajúceho ročníka Letnej školy – CHeMoUK. V priebehu prveho júloveho týždňa vedúci LAM, Dr. Milan Sýkora priblíži účastníkom sústredenia výskum v oblasti nových materiálov formou prednášky a diskusie a študentov čaká aj zaujímavé laboratórne cvičenie sponzorované LAM-om. Podrobnejšie informácie o programe CheMoUK a tohtoročnej letnej škole možete nájsť tu a tu.

Deň otvorených dverí 2019

22. januára 2019 členovia Laboratória pokročilých materiálov prezentovali výskum LAM v rámci Dňa otvorených dverí na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského. Informačné materiály o LAM boli distribuované medzi návštevníkmi, ako aj na vybraných stredných školách.

Návšteva prezidentky Medzinárodnej akadémie kvantovo-molekulárnych vied v Bratislave

Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského navštívila prezidentka Medzinárodnej akadémie kvantovo-molekulárnych vied (IAQMS), Prof. Odile Eisenstein. Medzinárodná akadémia kvantovo-molekulárnych vied zdužuje najúspešnejších vedcov z oblasti teoretickej chémie. Akadémia bola založená v roku 1967 vo francúzskom Mentone a medzi jej členov patrí aj 14 laureátov Nobelovej ceny. 14. decembra si vedci zaujímajúci sa o teoretickú i experimentálnu chémiu mohli vypočuť jej prednášku o štúdiu chemických posunov v NMR spektrách organokovových zlúčenín. NMR, nukleárna magnetická rezonancia, je bezpochyby jednou z najužitočnejších metód používaných na charakterizáciu chemických látok a je preto široko využívaná vo všetkých oblastiach chémie a biológie. Prof. Eisenstein ukázala, že kombináciou experimentov – NMR meraní – a analýzy molekulových orbitálov nástrojmi teoretickej chémie dokážeme získať informácie o reaktivite komplexov obsahujúcich prechodné kovy.

Prof. Odile Eisenstein momentálne pôsobí na Institut Charles Gerhardt, University Montpellier a zároveň v Hylleraas center for Quantum Molecular Science na University of Oslo. Vo svojom výskume sa venuje teoretickej chémii, reakčným mechanizmom, chémii organokovových zlúčenín a katalýze.

Informácie o návšteve boli zverejnené aj v časopise Naša Univerzita.

Vedúcim Laboratória pre pokročilé materiály bude RNDr. Milan Sýkora, PhD.

Laboratórium pre pokročilé materiály (LAM), ktoré vzniklo 1.10.2018 na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského, bude od 1.2.2019 viesť RNDr. Milan Sýkora, PhD. Vedúci LAM (ako ERA-chair v rámci projektu LAMatCU – H2020-WIDESPREAD-03-2017-ERAChairs) bol vybraný v rámci medzinárodného výberového konania z viacerých kandidátov.

RNDr. Milan Sýkora, PhD. je medzinárodne uznávaný odborník v oblasti materiálovej chémie. Výsledky jeho výskumu boli doteraz publikované v prestížnych recenzovaných časopisoch ako NatureJ. Am. Chem. Soc. ACS Nano a sú vysoko citované. Je aj spoluautorom ôsmich patentov (USA) v oblasti materiálovej chémie. Podieľal sa na výskume, ktorého výsledky predstavovali zásadný prielom v niekoľkých oblastiach materiálovej chémie a zaslúžil sa o získanie nových dôležitých poznatkov o príprave, vlastnostiach a použití nových materiálov.

RNDr. Milan Sýkora, PhD. vyštudoval chémiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského. Titul PhD. získal na Marquette University, Milwaukee v Spojených štátoch amerických a vo svojom vedeckom výskume pokračoval na University of North Carolina, Chapel Hill. Pred návratom na Slovensko RNDr. Milan Sýkora, PhD. pôsobil v Los Alamos National Laboratory, NM, USA. Pod jeho vedením sa LAM bude orientovať na výskum a vývoj materiálov využiteľných na konverziu a uskladňovanie energie a v optoelektronike.

Informácia bola uverejnená aj v univerzitnom časopise Naša Univerzita.