Laboratórium pre pokročilé materiály (LAM) hľadá motivovaných študentov so záujmom o  doktorandské štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave a o spolupodieľanie sa na modernom  výskume v oblasti chémie a materiálových vied. Momentálne máme otvorené pozície v týchto oblastiach:

Téma dizertačnej práce 1: Syntéza kvantovo obmedzených nanokryštálov.

Výskum v tejto oblasti bude zameraný na dizajn a syntézu nových kvantovo obmedzených (polovodičových a/alebo kovových) nanokryštálov (kvantové bodky, kvantové tyčinky, nanodoštičky, atď.) a nano-heteroštruktúr pre praktické využitie v konverzii energie a v optoelektronike. Materiály budú pripravené pomocou moderných metód koloidnej syntézy a charakterizované pomocou TEM, optickej spektroskopie a mikroskopie a ďalších pokročilých charakterizačných metód. Výskum podporený z grantu EÚ bude realizovaný v spolupráci s poprednými medzinárodnými inštitúciami v EÚ a USA.

 

Kvalifikácia:

• Nedávno ukončený magisterský titul v odbore chémia alebo v príbuznom odbore

• Publikácie v oblasti chemických syntéz nových materiálov

• Odborná znalosť písaného a hovoreného anglického jazyka

Špecifické požiadavky:

• Skúsenosti s modernými metódami chemickej syntézy vrátane Schlenkových techník

• Skúsenosti s koloidnými syntézami nanokryštálov

• Skúsenosti s používaním elektrónovej absorpcie, emisných spektroskopií, TEM a iných techník používaných na charakterizáciu nanomateriálov

 

Téma dizertačnej práce 2: Optická spektroskopia kvantovo obmedzených nanomateriálov.

Výskum v tejto oblasti bude zameraný predovšetkým na charakterizáciu optických vlastností kvantovo obmedzených nanokryštálov, ako sú kvantové bodky, kvantové tyčinky, nanodoštičky atď., ako aj na vývoj nových charakterizačných metód mikroskopie pre štúdium nanokryštálov na úrovni individuálnych nanočastíc. Projekt podporený z grantu EÚ bude realizovaný v spolupráci s poprednými medzinárodnými inštitúciami v EÚ a USA.

 

Zručnosti / kvalifikácia:

• Nedávno ukončené magisterské štúdium v ​​odbore chémia, fyzika alebo v príbuznom odbore

• Minimálne ročná prax v spektroskopickom laboratóriu

• Preukázateľná publikačná činnosť

• Odborná znalosť písaného a hovoreného anglického jazyka

Špecifické požiadavky:

• Praktické skúsenosti s elektrónovou absorpčnou a fotoluminiscenčnou spektroskopiou

• Dobrá znalosť modelov elektrónovej štruktúry materiálov

• Skúsenosti s optickou charakterizáciou kvantovo obmedzených nanokryštálov

• Skúsenosti s optickou mikroskopiou sú výhodou, ale nie sú nevyhnutné

 

Téma dizertačnej práce 3: Organická syntéza, grafénové kvantové bodky.

Výskum v tejto oblasti bude zameraný na dizajn a syntézu nových 2D nanomateriálov príbuzných  grafénu, nazývaných Graphene Quantum Dots (GQDs), ktoré majú potenciál pre široké spektrum aplikácií vrátane konverzie a uskladnenia energie, optoelektronika, zdravotníctvo atď. Tieto materiály budú pripravované modernými metódami organickej syntézy a charakterizované optickou spektroskopiou, mikroskopiou a ďalšími pokročilými charakterizačnými metódami. Výskum podporený z grantu EÚ bude realizovaný v spolupráci s poprednými medzinárodnými inštitúciami v EÚ a USA.

 

Kvalifikácia:

• Nedávno ukončený magisterský titul v odbore chémia alebo v príbuznom odbore

• Preukázateľná publikačná činnosť v organickej chémii

• Odborná znalosť písaného a hovoreného anglického jazyka

Špecifické požiadavky:

•  Skúsenosti s modernými metódami chemickej syntézy vrátane Schlenkových techník

• Predchádzajúce skúsenosti s organickou syntézou kondenzovaných aromatických systémov vrátane Suzukiho kondenzácie, Diels-Alderových reakcií a podobne

• Skúsenosti s používaním NMR, MS, IR, elektrónovej absorpčnej a emisnej spektroskopie a iných metód na charakterizáciu kondenzovaných aromatických molekúl

• Znalosť elektrochemických metód je výhodou

 

Kde budete študovať. Po prijatí na štúdium sa stanete doktorandom v odbore chémie na Prírodovedeckej fakulte (PriF UK) na Univerzite Komenského (UK). Doktorandský program je štandardne štvorročný, pričom počas prvých dvoch rokov študenti popri výskume absolvujú študijné kurzy na základe dohodnutého individuálneho štúdijného plánu, zatiaľ čo druhá polovica štúdia je zameraná predovšetkým na výskum.

Kde budete vykonávať výskum. Výskum bude realizovaný v laboratóriách LAM, ktoré sa nachádzajú v modernom, nedávno vybudovanom vedeckom parku Univerzity Komenského (https://cusp.uniba.sk) pod vedením Dr. Milana Sýkoru (ERA Chair holder https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/era-chairs#Article). V LAM budete členom multidisciplinárneho výskumného tímu chemikov, fyzikov a materiálových vedcov, a budete aplikovať a vyvíjať moderné experimentálne metódy na prípravu a charakterizáciu nanomateriálov a iných pokročilých materiálov. Budete mať príležitosť spolupracovať s výskumnými tímami z popredných výskumných inštitúcií v EÚ a USA.

Finančná podpora: Študenti prijatí na doktorandský program na UK dostávajú mesačné štipendium na pokrytie svojich životných nákladov, ktoré je garantované po celú dobu štúdia, v prípade plnenia všetkých štúdijných požiadaviek.

Podanie prihlášky: Ak máte záujem o niektorú z pozícií, kontaktujte prosím, Dr. Milana Sýkoru prostredníctvom e-mailu (sykoram@uniba.sk). V e-maili uveďte, prečo si myslíte, že ste kvalifikovaný na danú pozíciu, prečo by ste chceli pracovať v LAM a priložte svoj životopis.