Výskum

Náš výskum sa zameraný na dizajn, prípravu a charakterizáciu nových materiálov pripravených primárne chemickými metódami, ako aj ich testovanie v aplikáciách. Naším cieľom je vývoj materiálov, ktoré môžu viesť k novýcm technológiám, resp. vylepšeniu existujúcich technológií a to najmä v oblasti konverzie a uskladnenia energie, optoelektroniky a elektroniky, ale aj biológie a medicíny. Náš výskum je rozdelený do štyroch navzájom prepojených oblastí:
  • Teória a počítačové modelovanie
  • Syntéza/príprava materiálov
  • Charakterizácia materiálov
  • Vývoj aplikácií a ich charakterizácia

Príklady výskumných tém, ktorým sa v LAM venujeme:

 
2D nanomateriály pre využitie v elektronike

Vývoj tzv. “bottom-up” chemických metód na prípravu 2D nanomateriálov štruktúrne príbuzných grafénu, štúdium efektu kvantového obmedzenia prenosu náboja na ich optické a elektronické vlastnosti a ich testovanie využitia v aplikáciách.

Anorganické nanokryštály pre použitie v katalýze a optoelektronike

Vývoj a charakterizácia polovodičových, kovových a hetero-štruktúrnych kryštalických nanomateriálov, štúdium ich elektronických a optických vlastností, ako aj možnosti ich praktického využitia v katalýze a optoelektronike.

Nové kryštalické polovodičové materiály príbuzné organo-halidovým peroskvitom

Vývoj metód na prípravu tepelne a chemicky stabilných materiálov príbuzných organo-halidovým perovskitom. Štúdium ich optických a elektronických vlastností a testovanie ich využitia vo fotokatalýze, fotovoltaike a optoelektronike.