LAM semináre

 O LAM SEMINÁROCH

Ciele: Cieľom série seminárov organizovaných Laboratóriom pre pokročilé materiály je poskytnúť zamestnancom a študentom UK, ako aj širokej verejnosti, možnosť oboznámiť sa s najnovšími poznatkami v oblasti materiálových vied, najmä so zameraním na témy na rozhraní s chémiou, fyzikou a biológiou. Semináre sú organizované formou prednášok, prednesných významnými vedcami zo Slovenska i zo zahraničia, z akademickej obce a priemyslu, zaoberajúcimi sa výskumom v týchto oblastiach. Aby boli prednášky informatívne a príťažlivé pre neodborníkov, študentov i odborníkov, budú obvykle rozdelené do dvoch častí. V prvej časti, zameranej predovšetkým na neodborníkov, prednášajúci poskytne stručný úvod k základným princípom, relevantným pre diskutovanú tému výskumu a prípadne prehľad potenciálnych praktických aplikácií. V druhej časti prednášajúci zhrnie najnovšie poznatky získané z výskumu vo svojom laboratóriu.

Kde? Semináre sa konajú vo veľkej konferenčnej miestnosti Vedeckého parku Univerzity Komenského (alebo na náhradnom mieste na PriFUK, ak VPUK nie je k dispozícii). https://cusp.uniba.sk/

Kedy? LAM semináre sa konajú obvykle v piatok o 10:00. Prednášky a prednášajúci budú pred každou prednáškou oznámení e-mailom všetkým študentom a zamestnancom Prírodovedeckej fakulty, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky a informačné letáky budú vyvesené v iných inštitúciách a na rôznych verejných lokalitách.

Počas LAM seminárov poskytujeme pre účastníkov malé občerstvenie.

Tešíme sa na Vašu účasť!

 

 

LAM seminár: Fascinujúce pohľady na Nobelovu cenu: pôvod, laureáti a oslavy

Prednášajúci: Mgr. Martin Venhart, PhD., Fyzikálny ústav SAV

Téma: Fascinujúce pohľady na Nobelovu cenu: pôvod, laureáti a oslavy

Prednáška sa uskutoční v piatok, 26. januára 2024 o 10:00
v konferenčnej sále Vedeckého Parku UK.

Abstrakt. Nobelove ceny za fyziku, chémiu, fyziológiu a medicínu, literatúru a mier sa udeľujú od roku 1901. V roku 1969 k nim pribudla Cena Švédskej ríšskej banky za ekonomické vedy na pamiatku Alfreda Nobela, ktorá sa často označuje aj ako Nobelova cena za ekonómiu. V rámci prednášky sa pozrieme na to, ako tieto ocenenia vznikli, ako sa vyberajú laureáti, predstavíme zaujímavé prípady ocenených a nevyhneme sa ani kontroverziám. Nakoniec sa porozprávame o samotnom ceremoniáli odovzdania, vrátane niektorých večerných rób kráľovnej Silvie a korunnej princeznej Viktórie.

O prednášajúcom. Dr. Martin Venhart je experimentálny jadrový fyzik. Titul PhD. získal v roku 2008 na Univerzite Komenského. Potom odišiel na Katolícku univerzitu v belgickom Leuvene, kde strávil dva roky ako postdoktorandský výskumník. Od repatriácie v roku 2010 pracuje na Fyzikálnom ústave SAV, v. v. i, kde 8 rokov viedol Oddelenie jadrovej fyziky.  Zameriava sa na jadrovú štruktúru izotopov s nepárnym hmotnostným číslom. Svoj experimentálny výskumný program realizuje na zariadení ISOLDE v CERNe, Cyklotrónovom laboratóriu Univerzity v Jyväskylä vo Fínsku a v laboratóriách iThemba Labs v Kapskom Meste v Južnej Afrike. Aktívne spolupracuje s Liverpoolskou univerzitou, Varšavskou univerzitou a Austrálskou národnou univerzitou. Je autorom alebo spoluautorom 80-tich pôvodných odborných článkov v medzinárodných recenzovaných časopisoch. Je organizátorom úspešnej série medzinárodných konferencií o jadrovej štruktúre ISTROS, ktoré sa konajú každé dva roky na Slovensku. V roku 2021 bol zvolený do funkcie podpredsedu Slovenskej akadémie vied. Je členom viacerých vedeckých, dozorných a správnych rád. Zastupoval Slovenskú republiku v ISOLDE Collaboration Committee v CERNe a v súčasnosti reprezentuje Fyzikálny ústav SAV, v. v. i. v NUPECC, čo je expertný výbor European Science Foundation.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Za organizátorov,

RNDr. Milan Sýkora, MBA., PhD.
ERA Chair, Vedúci, Laboratórium pre Pokročilé Materiály
Prírodovedecká fakulta UK
842 15 Bratislava
e-mail: sykoram@uniba.sk
Tel: +421-2-901-42-159
Web: www.lam.sk

LAM seminár: Nobelova cena za fyziológiu alebo medicínu 2023

Prednášajúci: doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH

Ústav molekulárnej biomedicíny, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského
Téma: Nobelova cena za fyziológiu alebo medicínu 2023
Prednáška sa uskutoční tento piatok, 15. decembra 2023 o 10:00 v konferenčnej sále Vedeckého Parku UK.

Ďalšie detaily nájdete v priloženej pozvánke.  [.pdf]   [.jpg]

Tešíme sa na Vašu účasť.

Za organizátorov,

RNDr. Milan Sýkora, MBA., PhD.
ERA Chair, Vedúci, Laboratórium pre Pokročilé Materiály
Prírodovedecká fakulta UK
84215 Bratislava
e-mail: sykoram@uniba.sk
Tel: +421-2-901-42-159
Web: www.lam.sk

Plagát   [.pdf]   [.jpg]

LAM seminar series: Nobelova cena za fyziológiu alebo medicínu 2023

Nobelova cena za fyziológiu alebo medicínu za rok 2023 bola udelená Katalin Karikóovej z Maďarska a Drewovi Weissmanovi zo Spojených štátov „za ich objavy týkajúce sa modifikácie nukleozidových báz, ktoré umožnili vývoj účinných mRNA vakcín proti COVID-19“. V rámci cyklu prednášok “LAM seminar series” sme dňa 15. decembra 2023 vo Vedeckom parku privítali Dr. Petra Celeca, riaditeľa Ústavu molekulárnej biomedicíny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, ktorý sa výskumu v tejto oblasti dlhodobo venuje. Dr. Celec predniesol pútavú prednášku o vedeckých poznatkoch, ktoré stoja za touto Nobelovou cenou. Gratulujeme laureátom Nobelovej ceny za rok 2023!

LAM seminár: Nobelova cena za chémiu 2023

Prednášajúci: RNDr. Milan Sýkora MBA., PhD.

Laboratórium pokročilých materiálov, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského
Téma: Nobelova cena za chémiu 2023
Prednáška sa uskutoční tento piatok, 8. decembra 2023 o 10:00 v konferenčnej sále Vedeckého Parku UK.

Ďalšie detaily nájdete v priloženej pozvánke.  [.pdf]   [.jpg]

Tešíme sa na Vašu účasť.

Za organizátorov,

RNDr. Milan Sýkora, MBA., PhD.
ERA Chair, Vedúci, Laboratórium pre Pokročilé Materiály
Prírodovedecká fakulta UK
84215 Bratislava
e-mail: sykoram@uniba.sk
Tel: +421-2-901-42-159
Web: www.lam.sk

Plagát   [.pdf]   [.jpg]

LAM seminar series: Nobelova cena za chémiu 2023

Nobelovu cenu za chémiu za rok 2023 získali Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus a Alexej Jekimov „za objav a syntézu kvantových bodiek“. V rámci cyklu prednášok “LAM seminar series” dňa 8. decembra 2023 vedúci LAM, Dr. Milan Sýkora, ktorý sa vývoju kvantových bodiek a príbuzných materiálov venuje viac ako 20 rokov, predniesol prednášku, v ktorej priblížil pozadie a históriu objavu kvantových bodiek, ktoré v súčasnosti vyrábame aj v LAM. Len niekoľko minút po prednáške Dr. Sýkoru sme boli napojení na priamy prenos prednášok samotných laureátov Nobelovej ceny. Záznam prednášok laureátov nájdete tu. Laureátom Nobelovej ceny srdečne blahoželáme!

LAM seminár: Elektrochemické senzory

Prednášajúci: prof. RNDr. Renáta Oriňaková, DrSc.
Katedra fyzikálnej Chémie, Ústav chemických vied, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice

Téma: Elektrochemické senzory

Prednáška sa uskutoční tento piatok, 21. apríla o 10:00
v Prezentačnom centre AMOS PriF UK (miestnosť B1-313).

Abstrakt a krátky životopis prednášajúceho môžte nájsť v pozvánke [.pdf]

Tešíme sa na Vašu účasť.

LAM Seminár: „Fotokatalýza a fotokatalytické reakcie“

Prednášajúci: Prof. Ing. Kamila Kočí, PhD.

Laboratórium heterogénnej fotokatalýzy, Ústav environmentálnych technológií, CEET, VŠB-Technická univerzita Ostrava, Česká republika

 

Téma: Fotokatalýza a fotokatalytické reakcie

piatok, 27. augusta o 11:00
vo veľkej prednáškovej miestnosti Vedeckého Parku UK (miestnosť 187).

Abstrakt a krátky životopis prednášajúceho môžte nájsť v pozvánke [.pdf]

Tešíme sa na Vašu účasť.

Za organizátorov,

RNDr. Milan Sýkora, MBA., PhD.
sykoram@uniba.sk
ERA Chair, Vedúci, Laboratórium pre Pokročilé Materiály
Prírodovedecká fakulta UK
84215 Bratislava